Contractor Managment

จากพื้นฐานของทีมบริหารมาจากธุรกิจรับสร้างบ้านที่สร้างบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 หลัง ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมไปถึงโครงการคอนโด อพาร์ทเม้นท์ และงานรีโนเวทปรับปรุงอาคาร ทำให้ สิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด  ตระหนักและเข้าใจรูปแบบของธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างได้ หล่อหลอมให้เกิดแนวความคิด”บริหารจัดการงานก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ” ในระบบศูนย์รวม วางแผนออกแบบสิ่งปลูกสร้างอาคารทุกประเภท โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานทางงานออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มนิสิตปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด จึงเปลี่ยนมิติใหม่ของการปลูกสร้างอาคารทุกประเภทโดยใช้หลักการ แนวคิดขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ออกแบบจนถึงขั้นตอนปลูกสร้างแล้วเสร็จภายใต้แนวคิด 5ส.คือ สร้างสรรค์+สมสัดส่วน+สวยงาม+สมัยนิยม+สมราคาเพื่อให้ลูกค้าได้ผลงานคุณภาพตามต้องการภายใต้คำจำกัดความ”แตกต่างแต่ลงตัว”