Quality Material

สิริน บางกอก สตูดิโอ ยืนยันต่อลูกค้าทุกรายว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้แก่โครงการ ลูกค้าทุกรายไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ตกแต่งภายในหรือ วัสดุก่อสร้าง นั้นมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ ทุกชิ้น เหตุผลเพื่อความต้องการให้ผลงานทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นมานั้น มีความคงทน แข็งแรงในระยะยาว โดยจำแนกเบื้องต้นดังนี้

SIRIN

Bangkok Studio

SIRIN

Bangkok Studio